Page 1 of 1

แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

Posted: Tue 17 Dec 2013 10:52 am
by beliefinyouself
mjform สามารถแก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว ใน Records ได้ไหมครับ เช่น ลงที่อยู่ไปแล้ว แต่มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงที่อยู่ใหม่ ครับ ขอบคุณครับ

Re: แก้ไขข้อมูลที่ลงไปแล้ว

Posted: Mon 23 Dec 2013 1:17 pm
by admin
เวอร์ชั่นฟรี ทำไม่ได้ครับ